Tisztelettel kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt az adatvédelmi szabályzatot és felhasználási feltételeket, melyben a krojshop.hu tájékoztatja a honlapjára látogatókat, a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről, továbbá azokról a feltételekről, amelynek betartása mellett használható a honlap. • 1. Az adatkezelő megnevezése, azonosítása

  Az adatkezelő neve: Kroj Kft.

  Az adatkezelő székhelye: H-8060 Mór, Dózsa György u. 16.

 • 2. Az adatkezelés általános szabályai, Infotv.

 • 3. Az érintettek tájékoztatása és jogainak érvényesítése

  Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, továbbá kérheti személyes
  adatainak helyesbítését vagy a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével törlését
  írásban, a info(kukac)krojshop.hu e-mail címen.

  3.1. A tájékoztatáshoz való jog

  Az érintett kérelmére Kroj Kft. tájékoztatást ad az érintett általa
  kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó(k) által
  feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az
  adatfeldolgozó(k) nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az
  adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről,
  továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

  Kroj Kft. az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő
  kérelmére a benyújtástól számított legkésőbb 15, tiltakozási jog gyakorlása esetén 5 napon
  belül írásban, közérthető formában választ ad. A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra,
  amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján meg nem tagadható.

  A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést Kroj Kft.
  csak az Infotv. 15. § (5) bekezdésében meghatározott esetben számíthat fel.
  Kroj Kft. kérelmet csak az Infotv. 9. § (1)-ében vagy a 19. §-ában
  meghatározott okokból utasít el, erre csak indoklással, az Infotv. 16. § (2)-ében meghatározott
  tájékoztatással, szintén írásban kerül sor.

  A valóságnak nem megfelelő adatot az adatkezelő, amennyiben a szükséges adatok és az
  azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak helyesbíti, és az Infotv. 17. § (2)
  bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése
  iránt.

  3.2. A tiltakozás joga

  Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
  - ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelő(k)re vonatkozó
  jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő(k), adatátvevő vagy harmadik személy
  jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
  - ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
  közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  - továbbá a törvényben meghatározott egyéb eset(ek)ben.

  Kroj Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb
  időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, majd annak megalapozottsága
  kérdésében döntést hoz, amelyről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

  Amennyiben a tiltakozás megalapozott, Kroj Kft. az adatkezelést
  megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett
  intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot
  korábban továbbította, és akik szintén kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése
  érdekében.

  Ha az érintett a tiltakozás tárgyában hozott döntéssel nem ért egyet, vagy a határidő betartását
  Kroj Kft. elmulasztja, az érintett a döntés közlésétől, illetve a
  határidő utolsó napjától számított 30 napon belül belül az Infotv. 22. §-ában meghatározottak
  szerint bírósághoz fordulhat.
  Amennyiben a benyújtott tiltakozás indokolt, az adatkezelő az Infotv. 21. § (3) bekezdésében
  meghatározottak szerint jár el.

  3.3. Személyes adatok zárolása Kroj Kft. zárolja a személyes adatot, adatokat, ha az érintett ezt kéri,
  vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az
  érintett jogos érdekeit.
  A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél,
  amely a személyes adat törlését korábban kizárta.

  3.4. Személyes adatok törlése Kroj Kft. a személyes adatot törli, ha annak kezelése jogellenes, az
  érintett a fentiek szerint kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen
  nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt,
  vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a
  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
  A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére legfeljebb 30 nap áll Kroj Kft. rendelkezésére.

  Kroj Kft. a megtett intézkedéseiről az érintettet, továbbá mindazokat
  értesíti, akiknek korábban az adatot, adatokat adatkezelés céljára továbbította.
  Kroj Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az
  adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az
  általa igénybe vett adatfeldolgozó(k) által okozott személyiségi jogsértés esetén járó
  sérelemdíjat egyaránt megtéríti.

  Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének
  kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét
  az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
  Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan
  magatartásából származott.

  Kroj Kft. törekszik az üzemeltetés technikai paramétereit mindig
  gondosan ellenőrizni, ennek ellenére a adódhatnak a kommunikáció során technikai hibák (pl.
  elveszett üzenet). Az ilyen okból előforduló hibák esetén Kroj Kft.
  nem vállal felelősséget, az ezekből eredő minden felelősségét kizárja.
  Ugyanekkor Kroj Kft. kéri az esetlegesen előforduló ilyen hibákat,
  szolgáltatási hiányosságokat haladéktalanul jelezni a info(kukac)krojshop.hu e-mail címen
  vagy a +36/30-901-50-54-es telefonszámon!

  Kroj Kft. vállalja, hogy minden esetben intézkedik a tudomására
  jutott hibák lehető legrövidebb időn belül történő kijavításáról és kötelességének teljesítéséről.
  Az érintett a Kroj Kft. adatkezelési eljárásával kapcsolatos
  panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

  A hatóság teljes neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  A hatóság székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

  A hatóság weblapja: www.naih.hu

 • 4. A krojshop.hu honlap használata során megvalósuló adatkezelések

  Az adatkezelés helye a Kroj Kft. székhelye: H-8060 Mór, Dózsa György u. 16.

  4.1. A honlap adatkezelése, kapcsolatfelvétel

  Kroj Kft. krojshop.hu honlapján, az oldal látogatottsági adatait elemző szoftver fut. Ez a
  szoftver az Infotv. rendelkezései szerinti személyes adatot nem kezel, a látogatásokról
  azonban adatokat rögzít. Kroj Kft. látogatóiról az alábbi,
  automatikusan keletkező információkat, ún. cookie-kat kapja: a látogató internetprotokollcíme
  (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai és a használt
  böngészőprogram megnevezése.

  Mivel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság és a nemzetközileg elfogadott
  gyakorlat alapján az IP-cím akár relatív személyes adattá is válhat, így Kroj Kft. minden, a honlap adatkezelése során tudomására jutott adato(ka)t jelen
  szabályzat szerinti, személyes adatokat megillető védelemmel kezel.
  Kroj Kft. a honlapján jelen tájékoztatóval tájékoztatja a látogatókat
  az adatgyűjtésről, az ezen felül felmerülő kérdésekre az érintett kifejezett kérésére készséggel
  válaszol.

  Kroj Kft. honlapján lehetősége van a látogatónak a Kroj Kft.-vel történő kapcsolatfelvételre is. E-mail küldésével vagy a weboldalon
  található ún. kapcsolati űrlap kitöltésével a látogató megadhatja a kapcsolatfelvételhez
  szükséges releváns adatait és üzenetet hagyhat. Az adatok elküldésére azonban csak akkor van
  lehetősége az érintettnek, ha elfogadja a Kroj Kft. adatkezelési
  szabályait. Ezt egy jelölőnégyzet bejelölésével teheti meg, különben a honlapon keresztül nem
  tudja megküldeni az üzenetét.

  Jelen adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [Infotv. 5. § (1) a) és 6. § (6)], miszerint
  „az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az
  érintett hozzájárulását vélelmezni kell”.

  Az adatkezelés célja: a honlaplátogatási szokások vizsgálata, a Kroj Kft.-vel történő kapcsolatfelvétel megkönnyítése és elősegítése.
  A kezelt adatok köre: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a
  látogató által megadott név, e-mail cím, telefonszám, a kapcsolatfelvétel tárgya, és az üzenet
  szövege.

  Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása. Az adattárolás határideje: az adatfelvételtől számított legfeljebb egy év, a kapcsolatfelvételi
  cél megvalósulásáig.

  Az adattárolás módja: elektronikus

  A belső adatvédelemért felelős személy és elérhetőségei:

  Kroj Kft. +36/30-901-50-54, info(kukac)krojshop.hu

 • 5. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések köre

  A fent nevezett kérdésekben az Infotv. szabályai és a Kroj Kft. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatai az irányadók.